284 8830
No. 149, B, Taman Melaka Raya, 75000, Melaka, Melaka