Chinese Proprietary Medicine - Kinhong

Chinese Proprietary Medicine

Sanjin Watermelon Frost Lozenges
Yuye Jiedu Granules
Panax Ginseng Extractum
Yin Hua Extract
Ji Gu Cao Wan
Sheng Mai Yin
Liuwei Dihuang & Jinku Shenqi
Liyan Jiedu Keli
Maitong Soft Capsules
Huixiang Zhengqi Dripping
Cordyceps Mycelium Capsules
Banlangen Keli
Ganmao Ginreng Keli