• About
  • Lyrics by Hadiqa Kiyani = 2
  • By Hadiqa Kiyani, Boohey barian, Ena li kanda tap key, Boohey barian Ena lee kanda tap
  • By Hadiqa Kiyani, Humari Zindagi Kya Hai Hey.. Shaooray Zaat Ki Khaatir Hi Bus Ek Azmaish
Previous «  1  » Next